Międzynarodowa konferencja naukowa: Sacrum i Profanum w polityce

Organizatorzy

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
Wydział Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu w Preszowie

Zaprasza do wzięcia udziały w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej

SACRUM I PROFANUM W POLITYCE

Konferencja odbędzie się w siedzibie WSSMiA
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 44, dnia 17. 05. 2013r.
Początek godz. 10.00

Komitet Naukowy Konferencji:

 • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
 • Dr hab. Andrej Slodička
 • Dr hab. Maciej Kociuba
 • Dr Paweł Bromski, Profesor i Rektor WSSMiA

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Dr Mirosław Murat- przewodniczący
 • Dr Izabella Andrzejuk- sekretarz
 • Dr Jolanta Kociuba
 • Mgr Rafał Kosmulski
 • Mgr Michał Dmitruk

Coraz bardziej iluzoryczna staje się granica pomiędzy religią i polityką. Widać to w mikroskali oraz przestrzeni międzynarodowej. Religia coraz bardziej wpływa na kształtowanie rzeczywistości politycznej. Celem konferencji SACRUM I PROFANUM W POLITYCE jest próba dokonania diagnozy dotyczącej wzajemnych relacji pomiędzy polityką i religią oraz ich roli
w kreowanie przemian we współczesnym świecie.

Organizatorzy proponują następujące przestrzenie naukowego dyskursu:

1. Polityka, religia, władza.

 • przenikanie się polityki i religii w przestrzeni oddziaływań społecznych,
 • religia i polityka, a kształtowanie przestrzeni społecznej,
 • wymiar duchowy i materialny,
 • metody sakralizacji władzy,
 • przywództwo religijne i polityczne- podobieństwa i różnice,
 • przywództwo i wartości.

2. Religia, polityka- pomiędzy współdziałaniem a współzawodnictwem.

 • religia, polityka, tożsamość,
 • poziomy laicyzacji religii,
 • procesy sakralizacji polityki.
 • rytualizacja przestrzeni społecznej

Wymogi uczestnictwa w Konferencji

 1. Zgłaszanie tematów wystąpień, referatów, komunikatów w wersji elektronicznej proszę przesyłać do 30.04.2013. na adres e-mail: konferencja@wssmia.edu.pl wg załączonego wzoru.
 2. Organizatorzy gwarantują publikację referatów ( po uzyskaniu pozytywnej recenzji), w wersji elektronicznej w wydawanym przez WSSMiA e-kwartalniku Człowiek Świat, Polityka.
 3. Ostateczny termin złożenia artykułów do druku upływa w dniu konferencji ( 17.05.2013.)
 4. Wymogi edytorskie tekstów wystąpień konferencyjnych:
  • na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy umieścić: imię i nazwisko autora ( bez podawania stopnia/tytułu naukowego),
  • streszczenie – w języku polskim i angielskim – max. po 500 znaków
  • słowa lub zwroty kluczowe ( max 5)
  • tekst w edytorze Word `97 i nowsze
  • czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5
  • tekst wyjustowany bez zabezpieczeń
  • przypisy na dole strony wg wzoru:
   • Jan Kowalski, Polityka międzynarodowa na Marsie, Warszawa 2080, s. XX.
   • Jan Kowalski, Ustrój polityczny na Marsie, [w:], Janina Kowalska (red.), Stosunki polityczne w kosmosie, Warszawa 2061, s.XX
  • bibliografia na końcu tekstu wg wzoru:
   • Kowalski Jan, Polityka międzynarodowa na Marsie, Warszawa 2080.
   • Kowalski Jan, Ustrój polityczny na Marsie, [w:], Kowalska Janina (red.), Stosunki polityczne w kosmosie, Warszawa 2061.
  • objętość tekstu- bez ograniczeń

Udział w konferencji jest bezpłatny
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu uczestników konferencji.

Załącznik: Karta zgłoszenia, format DOC