Stypendium Rektora

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku  (Załącznik nr 1)

Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia  (Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6)

  • Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia,
  • Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej WSSMiA:

Komisja Stypendialna

Al. Jerozolimskie 98

 00-807 Warszawa

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i w razie potrzeby udzielanie niezbędnych wyjaśnień.

KONTAKT

wt.-czw. 10.00-14.00 

tel. 22 375-96-82

e-mail: rektorat@wssmia.edu.pl

Rekrutacja