EPSON MFP image

 

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotycząca nadania
Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
uprawnień do prowadzenia
studiów II stopnia na kierunku politologia.


Uchwała Nr 286/2004
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie powtórnej oceny jakości kształcenia na poziomie zawodowym
na kierunku „politologia”
prowadzonym w
Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
w Warszawie

§ 1
Działając na podstawie art. 38 ust.2 pkt.2 oraz art. 42 ust.1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385 z późniejszymi zmianami) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z przedstawioną przez Rektora dokumentacją i raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych – w sprawie kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku „politologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – wydaje ocenę

pozytywną

§ 2
W Uczelni zostały usunięte uchybienia wskazane w uzasadnieniu do Uchwały Nr 452/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz Nr 18/9/2003 z dnia 11 września 2003 r. Obecnie Uczelnia spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z późn. zm.). Ponadto wprowadzono zasadnicze zmiany w programie nauczania oraz złożono w MENiS statut celem jego zatwierdzenia.

§ 3
Następna ocena jakości kształcenia w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2008/2009.

§ 4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
2. Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(-) Andrzej Jamiołkowski


Uchwala Nr 15/9/2006
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie wniosku
Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
o ponowne rozpatrzenie sprawy nadania
Wydziałowi Nauk Politycznych
uprawnień do prowadzenia na kierunku
„politologia”
studiów drugiego stopnia.

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po rozpatrzeniu sprawy na wspólnym posiedzeniu Prezydium i Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych uchwala, co następuje:

§ 1
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uznało, że wyjaśnienia i uzupełnienia przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2006 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzasadniają zmianę negatywnej opinii ustalonej Uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Nr 517/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. i pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie Wydziałowi Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie uprawnień do prowadzenia na kierunku „politologia” studiów drugiego stopnia

§ 2
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
2. Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(-) Zbigniew Marciniak