STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI NA LATA 2021 – 2025

WARTOŚCI

Realizacja misji, wizji i celów strategicznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki odbywa się w poszanowaniu podstawowych wartości, które tworzą autorytet Uczelni i wyrażają sens prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowej i kulturowej.

Do najważniejszych wartości akademickich należą:

 • dążenie do prawdy,
 • otwartość na wiedzę,
 • poszanowanie godności człowieka,
 • wolność badań naukowych i działalności dydaktycznej,
 • szacunek dla odmienności kulturowej,

Społeczność akademicka WSSMiA kultywuje także takie cnoty ogólnoludzkie jak uczciwość, rzetelność, tolerancję oraz sprawiedliwość i wzajemna życzliwość.

Społeczność studencka zobowiązuje się do kultywowania wartości w treści Ślubowania studenta Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

MISJA

Misją Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie jest stworzenie silnej, uczelni wyższej o profilu praktycznym, kształcącej na potrzeby zmieniającej się sytuacji politycznej, militarnej i społecznej w Polsce oraz zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z misją i celami rozwoju regionu Mazowsza wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz wynikające z nich cele operacyjne a w tym m.in: wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr. Misją Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest praktyczne kształcenie w sposób przyjazny studentowi, zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy, biznesu oraz administracji centralnej i samorządowej, po ukończeniu którego student osiągnie rozwój zawodowy w dotychczasowym miejscu pracy lub zdobędzie nowe atrakcyjne zatrudnienie, we współpracy z pracodawcami i w kontakcie ze społeczeństwem.

 

WIZJA

W celu realizacji misji Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oferuje takich specjalności, które odpowiadają potrzebom rynku pracy, a także tworzy przyjazne miejsce do studiowania, w którym studenci mogą rozwijać swoje talenty i realizować pasje oraz przygotować się do udanego startu lub awansu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej.

Mobilizuje wszystkich uczestników procesu kształcenia do jak najpełniejszej realizacji zakładanych efektów na poszczególnych poziomach studiów. Proces dydaktyczny Uczelnia realizuje na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby rynku pracy, zapewniając jednocześnie możliwość realizacji indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań studentów.

WSSMiA rozwija także współpracę z pracodawcami, co umożliwia studentom zdobycie kwalifikacji niezbędnych dla ich przyszłych i obecnych stanowisk pracy.  Cechą wyróżniającą organizację procesu dydaktycznego w naszej Uczelni jest zaangażowanie praktyków, dzięki czemu nasi studenci są znacznie lepiej przygotowani do pracy niż absolwenci studiów o profilu ogólnoakademickim.

Uczelnia zapewnia jakość kształcenia dzięki autorskim programom przedmiotów, które przygotowywane są przez kadrę dydaktyczną. Programy te są realizowane poprzez dobór odpowiednich warunków nauczania, odpowiedni dobór najefektywniejszych metod kształcenia oraz właściwego kształtowania procesu samokształcenia studenta.

Programy nauczania uwzględniają najnowszą i klasyczna literaturę oraz badania naukowe, a także osiągnięcia praktyczne właściwe dla wiodącej dyscypliny nauki. Istotną rzeczą w realizacji misji Uczelni jest włączanie do procesu edukacji wykładowców z doświadczeniem zawodowym, zdobytym w praktycznej działalności. Dzięki właściwemu doborowi kadry i odpowiednio zorganizowanemu procesowi prowadzenia praktyk zawodowych student ma możliwość porównania wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Kadra Uczelni to doświadczeni praktycy, mobilni i otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte przez wiele lat swojej kariery zawodowej.

CELE STRATEGICZNE

Realizacja wizji rozwoju WSSMiA uwarunkowana jest osiągnięciem jasno zdefiniowanych i akceptowanych przez społeczność akademicką celów strategicznych w horyzoncie strategii do końca 2025 roku, takich jak:

 1. Doskonalenie jakości kształcenia.
 2. Doskonalenie oferty edukacyjnej.
 3. Upraktycznienie procesu kształcenia.
 4. Budowa aktywnej społeczności akademickiej, w tym samorządu.
 5. Dalsze poszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi lokalnymi.
 6. Zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele strategiczne zostaną osiągnięte w wyniku realizacji celów szczegółowych. Dla poszczególnych celów szczegółowych zakreślono oczekiwany horyzont realizacji. Zastrzega się możliwość zmiany, usunięcia lub dodania celów cząstkowych w toku realizacji i ewaluacji Strategii.

 1. Doskonalenie jakości kształcenia.
 • Mobilizacja wszystkich uczestników procesu kształcenia do jak najpełniejszej realizacji zakładanych efektów na poszczególnych poziomach studiów.
 • Realizacja procesu dydaktycznego na jak najwyższym poziomie, odpowiadając na potrzeby rynku pracy.
 • Zapewnienie możliwości realizacji indywidualnych potrzeb, zainteresowań i oczekiwań studentów.
 1. Doskonalenie oferty edukacyjnej.
 • Dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych zmieniającego się rynku pracy – do końca horyzontu strategii.
 • Przeprowadzenie konsultacji z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz biurami i agencjami pośrednictwa pracy na potrzeby zbadania zapotrzebowania lokalnego rynku – do końca roku akademickiego 2022/2023
 1. Upraktycznienie procesu kształcenia.
 • Uwzględnienie w programach nauczania osiągnięć praktycznych właściwych dla wiodącej dyscypliny nauki.
 • Włączanie do procesu edukacji wykładowców z doświadczeniem zawodowym, zdobytym w praktycznej działalności.
 • Właściwy dobór kadry i odpowiednio zorganizowany proces prowadzenia praktyk zawodowych, dzięki któremu student ma możliwość porównania wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 1. Budowa aktywnej społeczności akademickiej, w tym samorządu.
 • Zwiększenie udziału studentów w inicjatywach historyczno – politologicznych
 • Aktywizacja działalności stowarzyszenia absolwentów.
 1. Dalsze poszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi lokalnymi.
 • Wzmocnienie współpracy regionalnej i krajowej.
 • Organizacja imprez naukowych, kulturalnych i edukacyjnych.
 • Zwiększenie udziału w innych inicjatywach sprzyjających rozwojowi roli kulturotwórczej Uczelni.

6.Zwiększenie stopnia współpracy międzynarodowej.

 • Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie wymagań programowych do standardów międzynarodowych.
 • Modyfikacja oferty edukacyjnej sprzyjającej internacjonalizacji Uczelni.
 • Podniesienie międzynarodowej pozycji Uczelni w zakresie dydaktyczno – naukowym.

EWALUACJA I MONITORING REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

Monitoring realizacji celów strategicznych zakreślonych w niniejszym dokumencie odbywać się będzie corocznie. Zespół opracowujący Strategię Uczelni, powołany zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki nr 01/12/2019 z dnia 02 grudnia 2019 roku, przedstawi Senatowi sprawozdanie z realizacji celów strategicznych w terminie do końca każdego roku akademickiego, objętego horyzontem strategii, z wyłączeniem roku jej zatwierdzenia.