Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia (licencjackie), należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny uczelni (dziekanat, Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI, 00-807 Warszawa) poniższe dokumenty:

 1. Świadectwo dojrzałości* w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze szkoły,
 2. Jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (przyklejona do podania)
 3. Potwierdzenie zapłaty:
  1. opłata rekrutacyjna 85 zł ,
  2. legitymacja 22 zł,
 4. Wypełnione podanie o przyjęcie w roku akademickim 2023/2024 na niestacjonarne studia I stopnia i umowa o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych I stopnia.

* Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce.

 

tudia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny uczelni (dziekanat, Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI, 00-807 Warszawa) poniższe dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów* inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze  uczelni,
 • jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL)
 • potwierdzenie zapłaty:
  • opłata rekrutacyjna 85 zł ,
  • legitymacja 22 zł,
 • Wypełnione podanie o przyjęcie w roku akademickim 2024/2025 na niestacjonarne studia II stopnia i umowa o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych II stopnia.

*Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów (co najmniej tytuł licencjata). Jeśli w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 października 2022 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

* Dyplomy studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Ponadto, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.