Podstawa prawna
Podstawę prawną praktyk studneckich stanowi przede wszystkim Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2019, poz. 1668 ze zm., a także Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, Dz.U. 2018, poz. 2218 oraz dokumenty wewnętrzne uczelni takie jak Regulamin Studiów i Regulamin praktyk studenckich. W związku z prowadzeniem kształcenia na kierunku o profilu praktycznym obowiązek odbywania praktyk określony jest w art. 67 pkt 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).
Ogólne zasady
Praktyka studencka jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i wynika z programu studiów. Celem studenckich praktyk jest kształcenie poprzez umożliwienie studentom bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i „praktycznej” wiedzy dotyczącej zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których odbywają się praktyki. Celem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia politycznego, społecznego lub gospodarczego. Praktyki studenckie mają przyczynić się do efektywnego i etycznie odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym, do rozwijania aktywności, wyzwolenia indywidualnej kreatywności i przedsiębiorczości studentów, ale także do rozwijania umiejętności komunikowania się i zespołowej współpracy.
Cele praktyk
Głównym celem praktyki zawodowej jest wykorzystanie w praktyce pogłębionej i poszerzonej wiedzy zdobytej w toku studiów na kierunku politologia, jak również wieloaspektowe, profesjonalne włączenie się praktykanta w proces realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę, w której praktyka odbywa się, pogłębione i poszerzone doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji. Celem głównym jest także: zapoznanie studenta z przedmiotem działalności zakładu, formalno-prawnymi podstawami jego funkcjonowania, a także strukturą organizacyjną; zapoznanie studenta z podstawowymi i kluczowymi dla funkcjonowania danego zakładu procesami i procedurami; zapoznanie studenta się ze stosowanymi w zakładzie procesami, procedurami postępowania, a także kryteriami oceny sprawności ich realizacji;zdobycie przez studenta wiedzy na temat systemu obiegu informacji w zakładzie oraz sposobów i narzędzi komunikacji; Szczegółowe cele związane są ze specyfiką zakładu wybranego przez praktykanta, które dotyczą: umiejętnego, profesjonalnego stosowania procedur związanych z wykonywaniem zleconych zadań; umiejętności organizacji pracy i pozyskiwania wiedzy niezbędnej do wykonania zleconych zadań; sprawnego komunikowania się; wieloaspektowej współpracy w zespole z uwzględnieniem norm etycznych, zdolności kooperacyjnych; profesjonalnego podejmowanie decyzji z uwzględnieniem norm etycznych i norm prawnych; ● wieloaspektowego doskonalenia kompetencji społecznych.
Efekty uczenia się
W trakcie trwania praktyki student osiąga, w zależności od miejsca odbywania praktyki, efekty uczenia się z następującej listy: a) w zakresie wiedzy: - Student ma podstawową wieloaspektową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji, w której odbywa praktykę, w tym o stosowanych metodach, procedurach organizacji pracy, kontroli realizacji zadań; - Student zna problematykę, organizację i proces szkolenia z bhp pracowników zakładu pracy; - Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, technologii informacyjnej i prawa autorskiego; - Student posiada wiedzę w zakresie języka obcego kierunkowego (w tym specjalistycznego) pozwalającą na rozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, zakładzie, biurze, instytucji, odbywających się przy użyciu tego języka obcego. b) w zakresie umiejętności: - Student potrafi pracować w mediach, instytucjach społecznych, politycznych, użyteczności publicznej etc., sprawnie wykonując swoje obowiązki zawodowe; - Student potrafi wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas studiów w ramach powierzonych zadań; - Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole; nawiązywać pozytywne relacje w miejscu pracy, wykonywać sumiennie powierzone mu zadania. c) w zakresie kompetencji społecznych: - Student efektywnie organizuje swoją pracę, troszczy się o określenie odpowiednich priorytetów w związku z wykonywanymi pracami, określa i dopasowuje metody służące najkorzystniejszemu wykonaniu powierzonych mu zadań i krytycznie ocenia stopień zaawansowania swojej pracy; - Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności ora zrozumie i docenia potrzebę rozwoju osobistego w ramach dalszego kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy i w ogóle.
Kiedy (studia licencjackie)
Łączny wymiar praktyk dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) wynosi 960 godzin (24 tygodnie/ 6 miesiecy). W programie studiów praktyka realizowana jest na 4 i 6 semestrze studiów, w każdym po 480 godzin, a przypisane są jej łącznie 24 punkty ECTS.
Kiedy (studia uzupełniające magistersie)
Łączny wymiar praktyk dla studentów studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) wynosi 480 godzin (12 tygodni/3 miesiące). W programie studiów praktyka realizowana jest na 2 i 4 semestrze studiów, w każdym po 240 godzin, a przypisane jest jej łącznie 12 punktów ECTS.
Jak zaliczyć praktyki studenckie
Praktykę można realizować na dwa sposoby: standardowo - gdzie student jest przyjmowany na podstawie skierowania na praktykę, albo na podstawie aktualnej pracy zawodowej.
Praktyka studencka
Pierwszym krokiem do odbycia praktyki studenckiej jest wybór miejsca odbywania praktyki. Student samodzielnie wybiera miejsce, w którym chciałby ją odbyć. Istnieje również możliwość skierowania na praktykę do instytucji współpracującej z WSSMiA. Następnie w miejscu odbywania praktyki należy złożyć podanie o przyjęcie na praktykę (załącznik nr 1). Po uzyskaniu zgody na realizację praktyk należy podpisać porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (załącznik nr 2). Po uzupełnieniu formalności następuje realizacja praktyki w ustalonym wymiarze czasowym. W tym czasie należy systematycznie uzupełniać dziennik praktyk (załącznik nr 4) opisując wykonywane zadania, prace, powierzone obowiązki i pełnione funkcje. Dziennik praktyk należy wypełniać skrupulatnie, pamiętając, że stanowi podstawę zaliczenia praktyki studenckiej. Na koniec praktyki należy zwrócić się do opiekuna w zakładzie pracy (w którym wykonywana jest praktyka) z prośbą o wypełnienie zaświadczenia o odbyciu praktyk (załącznik nr 4). Po skompletowaniu dokumentów należy przesłać je mailowo, w celu weryfikacji poprawności, na adres mailowy praktyki@wssmia.edu.pl . Po zatwierdzeniu dokumentów przez opiekuna praktyk, załączniki od 1 do 4 należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/ kurierem na adres uczelni.
Miejsce odbywania praktyk
Miejsce odbywania praktyk musi być związane z studiowanym kierunkiem, a zadania wykonywane przez studenta w ramach praktyk powinny służyć realizacji celów i uzyskaniu efektów kształcenia właściwych dla kierunku politologia. Studenci mają obowiązek samodzielnie wskazać podmiot, który wyrazi gotowość przyjęcia ich na praktykę. Miejscem odbywania studenckich praktyk zawodowych powinny być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa, prowadzące działalność związaną z kierunkiem studiów. Mogą to być m.in.: jednostki administracji rządowej, w tym polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne; instytucje parlamentarne, w tym biura poselskie i senatorskie; instytucje i inne organy Unii Europejskiej; jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego; organizacje pozarządowe; instytucje analityczne i organizacje badawcze; przedsiębiorstwa korzystające z pomocy unijnej, środki społecznego przekazu. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i za granicą.
Obowiązki studenta w miejscu odbywania praktyk
Obowiązki studenta w miejscu odbywania praktyk: przebywanie w miejscu praktyk w godzinach pracy wybranego zakładu; pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie kierunku studiów; nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w pracy zawodowej; zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym; poznanie zasad obiegu dokumentacji w zakładzie pracy; sumienne wykonywanie powierzanych obowiązków; poznanie praktycznej strony wiedzy zdobywanej w czasie trwania studiów przez studenta; zapoznanie się ze specyfiką zawodu, który student chciałby wykonywać po zakończeniu studiów; przedstawienie zakładowemu opiekunowi dziennika praktyk w celu potwierdzenia przez niego: zgodności z prawdą wpisów w dzienniku (podpisem i pieczątką) oraz wystawienia formularza oceny praktykanta.
Dokumenty z realizacji praktyk studenckich
Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim, należy dostarczyć Opiekunowi praktyk najpóźniej do końca danego semestru. Wypełnione i podpisane dokumenty, które należy dostarczyć po odbyciu praktyki: Podanie o przyjęcie na praktykę (załącznik nr 1); Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (załącznik nr 2); Dziennik praktyk (załącznik nr 3); Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej (załącznik nr 4). Druki należy przesłać mailowo (skan lub fotografia), w celu weryfikacji poprawności, na adres mailowy praktyki@wssmia.edu.pl . Po zatwierdzeniu dokumentów przez opiekuna praktyk, załączniki od 1 do 4 należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/ kurierem na adres uczelni.
Finansowanie praktyk
Student nie otrzymuje wynagrodzenia ze strony Uczelni za realizację praktyk studenckich. Na podstawie odrębnego porozumienia między studentem a instytucją w której realizuje praktyki, praktykant może otrzymywać wynagrodzenie od Praktykodawcy. Uczelnia nie zwraca Studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki, ani nie wypłaca wynagrodzeń za organizację praktyk w wybranej przez studenta instytucji.
Praca zawodowa w poczet praktyk
Zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy oznacza możliwość ich zaliczenia poprzez pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy spełnić trzy warunki aby zaliczyć pracę zawodową w poczet praktyk. Po pierwsze praca zawodowa musi być powiązana z treściami programowymi kierunku politologia (np. służby mundurowe, administracja publiczna, biura poselskie i senatorskie, przedsiębiorstwa korzystające z pomocy unijnej, kancelarie prawne). Po drugie, okres zatrudnienia musi być równy bądź wyższy niż 6 miesięcy w przypadku studiów licencjackich i 3 miesięcy w przypadku studiów uzupełniających magisterskich. Po trzecie zatrudnienie lub prowadzona działalność musi być aktualne, co oznacza, że obejmuje okres studiów.
Dokumnety z zaliczenia pracy zawodowej w poczet praktyk
Po spełnieniu wszystkich warunków zaliczenia pracy zawodowej w poczet praktyk należy uzupełnić załącznik nr. 5 oraz zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu lub dostarczyć inny dokument poświadczający zdobycie doświadczenia zawodowego (np. świadectwo pracy, umowa wolontariatu, wypis z ewidencji działalności gospodarczej), a także dokument opisujący zakres zadań i obowiązków realizowanych w czasie działalności stanowiącej podstawę wniesienia podania o zwolnienie z praktyki. Dokumenty należy dostarczyć Opiekunowi praktyk najpóźniej do końca danego semestru w którym przewidziane są praktyki. Wypełnione i kompletne dokumenty należy przesłać mailowo, w celu weryfikacji poprawności, na adres mailowy praktyki@wssmia.edu.pl . Po zatwierdzeniu dokumentów przez opiekuna praktyk, załącznik nr 5, zaświadczenie od pracodawcy oraz potwierdzenie zakresu obowiązków należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą/ kurierem na adres uczelni.
Zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk
Do instytucji, których pracownik (w zależności od pełnionego stanowiska) może starać się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk należą między innymi: organy administracji rządowej (np. ministerstwa, kancelarie, urzędy wojewódzkie) oraz samorządowej (np. urzędy miast, urzędy marszałkowskie, urzędy pracy); różnego rodzaju służby, agencje czy straże (np. Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siły Zbrojne, Agencja Wywiadu, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska); instytucje parlamentarne, w tym biura poselskie i senatorskie; instytucje Unii Europejskiej, ich przedstawicielstwa (np. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie), biura posłów do Parlamentu Europejskiego; organizacje międzynarodowe (w tym organizacje pozarządowe) oraz ich lokalne przedstawicielstwa; placówki dyplomatyczne i konsularne; inne (fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze przedsiębiorstwa korzystające z pomocy unijnej, środki społecznego przekazu itp.). Złożenie podania wraz ze stosownymi dokumentami nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki. W szczególnych przypadkach opiekun praktyk może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, zawierających opis zajmowanego stanowiska pracy, zakresu wykonywanych obowiązków, charakterystyki podejmowanych zadań, jeżeli z zawartości złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie zbieżność lub zgodność z treściami programowymi kierunku politologia.
Brak praktyk studenckich
Brak zaliczenia praktyk studenckich jest równoznaczne z niezaliczeniem semestru. W trakcie trwania studiów można zgłosić się z podaniem do opiekuna praktyk o przeniesienie praktyk na kolejny semestr, jednak muszą być one zrealizowane nie później niż do ostatniego semestru studiów. Brak praktyk studenckich w ostatnim semestrze studiów skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego i skreśleniem z listy studentów.

DO POBRANIA

Opiekun praktyk studenckich WSSMiA