Praktyki zawodowe

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

na kierunku politologia

w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

 

1 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2019, poz. 1668 ze zm.
 2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, Dz.U. 2018, poz. 2218.
 3. Uchwała Senatu nr 1 Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2019 r.– REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE

2 Zasady ogólne

 1. Studenci mają obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk przewidzianych
  w planach studiów.
 2. Zasady i tryb organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich określa niniejszy Regulamin praktyk.
 3. Charakter praktyk, ich wymiar godzinowy oraz związek z programem kształcenia wynika z praktycznego profilu studiów politologia w WSSMIA.
 4. Nad całością przebiegu praktyk czuwa koordynator praktyk studenckich na kierunku politologia, nazywany dalej koordynatorem. Zostaje on wyznaczony do tej funkcji przez Prorektora.
 5. Wszelkie koszty związane z odbywaniem praktyki pokrywają studenci.
 6. Praktyki są bezpłatne. Studenci mogą jednak pobierać wynagrodzenie z Zakładu w przypadku, w którym Zakład zawiera ze Studentem umowę o pracę (umowę cywilnoprawną) na okres odbywania praktyki lub dłuższy.
 7. Studenci sami ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyki. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.

 

3 Cele praktyk

 1. Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych jest kształcenie poprzez umożliwienie studentom bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i „praktycznej” wiedzy dotyczącej zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych, w których odbywają się praktyki.
 2. Celem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia politycznego, społecznego lub gospodarczego.
 3. Praktyki studenckie mają przyczynić się do efektywnego i etycznie odpowiedzialnego działania w życiu zawodowym, do rozwijania aktywności, wyzwolenia indywidualnej kreatywności i przedsiębiorczości studentów, ale także do rozwijania umiejętności komunikowania się i zespołowej współpracy.
 4. Zadaniem studenckich praktyk zawodowych w szczególności jest:
  1. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej
   z praktyką),
  2. zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z politologią,
  3. poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w instytucjach
   i przedsiębiorstwach związanych z politologią,
  4. poznanie własnych możliwości na rynku pracy,
  5. nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich
   w momencie przygotowywania pracy dyplomowej.

4 Miejsce i czas trwania praktyk

 1. Miejscem odbywania studenckich praktyk zawodowych powinny być instytucje publiczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa, prowadzące działalność związaną z kierunkiem studiów. Mogą to być m.in.:
  1. jednostki administracji rządowej, w tym polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne;
  2. instytucje parlamentarne, w tym biura poselskie i senatorskie,
  3. instytucje i inne organy Unii Europejskiej;
  4. jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego;
  5. organizacje pozarządowe;
  6. instytucje analityczne i organizacje badawcze;
  7. przedsiębiorstwa korzystające z pomocy unijnej,
  8. środki społecznego przekazu.
 2. Studenci mają obowiązek samodzielnie wskazać podmiot, który wyrazi gotowość przyjęcia ich na praktykę.
 3. Miejsce odbywania praktyk musi być jednak związane z studiowanym kierunkiem,
  a zadania wykonywane przez studenta w ramach praktyk powinny służyć realizacji celów i uzyskaniu efektów kształcenia właściwych dla kierunku politologia.
 4. Dla studentów kierunku politologia zakładami powinny być w szczególności: instytucje państwowe, urzędy administracji rządowej, administracji samorządowej, organy partii politycznych,  organizacje  społeczne,  przedsiębiorstwa  gospodarcze, instytucje
  i organizacje międzynarodowe, środki masowego przekazu, ośrodki badania opinii publicznej.
 5. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i za granicą.
 6. W ramach praktyki zawodowej możliwe jest podejmowanie różnych form działalności na rzecz Uczelni lub Instytutu Politologii, a w szczególności: działalności Samorządu Studenckiego, działalności organizacji studenckich, działalności kół naukowych lub współorganizowaniu konferencji naukowych.
 7. Istnieje możliwość realizowania praktyk w więcej niż jednym zakładzie.
 8. Łączny wymiar praktyk realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
  1. dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019– 480 godzin praktyk/ minimum 3 miesiące;
  2. dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020– 960 godzin praktyk/ minimum 6 miesięcy;
  3. dla studentów studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020– 480 godzin praktyk/ minimum 3 miesiące;
 9. Szczegółowy podział praktyk zawodowych, zgodnie z podziałem na semestry wynosi:
  1. dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019, 240 godzin na czwartym semestrze (drugi rok) studiów oraz 240 godzin na szóstym semestrze (trzeci rok) studiów;
  2. dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020 480 godzin na czwartym semestrze (drugi rok) studiów oraz 480 godzin na szóstym semestrze (trzeci rok) studiów;
  3. dla studentów studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020,tj.240 godzin na drugim semestrze (pierwszy rok) studiów oraz 240 godzin na czwartym semestrze (drugi rok) studiów.
 1. Studenci powinni realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. Istnieje możliwość odbywania praktyk w trakcie trwania roku akademickiego z jednoczesnym zachowaniem wymiaru praktyk w przeliczeniu na liczbę dni roboczych.

5 Organizacja i przebieg praktyk

 1. Dokumentację będącą podstawą realizacji i zaliczenia praktyk stanowią:
  1. podanie o przyjęcie na praktykę (Załacznik nr 1)
  2. porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Załacznik nr 2)
  3. dziennik praktyk (Załacznik nr 3- 3 miesiące; Załacznik nr 3- 6 miesięcy)
  4. zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej (Załacznik nr 4).
 2. W czasie trwania praktyki studenci zobowiązani są do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki,
  2. stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez zakładowego opiekuna praktyki,
  3. realizacji indywidualnego programu praktyk zawodowych,
  4. uzupełniania dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk i wykonywanymi czynnościami,
  5. uzyskania zaświadczenia z odbytych praktyk, wystawionego przez przedstawiciela zakładu, na terenie którego były one realizowane.
 3. Wpisy do dziennika praktyk powinny być parafowane przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, zaś zatwierdzane przez zakładowego opiekuna praktyk, który po zakończeniu praktyki wystawia opinię o jej przebiegu.

6 Warunki zaliczenia praktyk

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w skierowaniu na praktykę.
 2. Student zobowiązany jest do przedłożenia koordynatorowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki (dziennika praktyk zawierającego pozytywną opinię zakładowego opiekuna praktyk).
 3. Dokumentacja niekompletna, wypełniona w sposób nieprawidłowy bądź wybrakowany zostanie zwrócona studentom. Do czasu dostarczenia skorygowanych bądź uzupełnionych dokumentów praktyka nie jest zaliczona.
 4. Brak zaliczenia praktyki jest jednoznaczny z koniecznością jej powtórzenia.
 5. Student, który nie odbył wymaganej w planach studiów praktyki, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.
 6. Zaliczenia praktyki wpisem w karcie egzaminacyjnej dokonuje koordynator praktyk lub osoba upoważniona.

 

7 Warunki zwolnienia z obowiązku odbywania praktyk

 1. Studenci posiadający udokumentowane doświadczenie zawodowe odpowiadające treściom programowym studiowanego kierunku mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych.
 2. Przez doświadczenie rozumie się okresy wykonywania czynności zawodowych na podstawie: mianowania, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariatu bądź
  w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.
 3. Jako praktykę koordynator praktyk może zaliczyć również inne formy aktywności odpowiadające treściom programowym studiowanego kierunku, a w szczególności: udział
  w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki, odbywanie staży zawodowych, zrealizowanie praktyki zawodowej na innych kierunkach studiów.
 4. Okres wykonywania wyżej wymienionych czynności zawodowych lub form aktywności podlegających uznaniu do zwolnienia z odbycia studenckiej praktyki zawodowej musi być równy bądź wyższy niż ten wymieniony w §4 pkt 8.
 5. Warunkiem zaliczenia pracy zawodowej w poczet praktyk jest złożenie
  u koordynatora praktyk pisemnego podania (Załacznik nr 5) oraz dokumentów uzasadniających podanie.
 6. W wymienionych wyżej sytuacjach dokumentem uzasadniającym podanie zaliczenia pracy zawodowej w poczet praktyk powinny być w szczególności:
  1. potwierdzone przez zakład pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,
  2. dokument zawarcia odpowiedniej umowy,
  3. wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  4. dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego,
  5. zaświadczenie o uczestnictwie w obozie naukowym,
  6. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej.
 7. Decyzję o zaliczeniu pracy zawodowej w poczet praktyk podejmuje koordynator praktyk, dokonując stosownego wpisu w karcie egzaminacyjnej.
 8. Złożenie podania wraz ze stosownymi dokumentami nie jest równoznaczne z otrzymaniem zgody na zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki. W szczególnych przypadkach koordynator praktyk może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, zawierających opis zajmowanego stanowiska pracy, zakresu wykonywanych obowiązków, charakterystyki podejmowanych zadań, jeżeli z zawartości złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie zbieżność lub zgodność z treściami programowymi studiowanego kierunku.
Rekrutacja