WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

W WYŻSZEJ SZKOLE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE

 

 • 1

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku politologia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, zwaną dalej „WSSMiA”.

 

 • 2

Uruchomienie określonego trybu studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów. Wybór specjalności dokonywany jest podczas rekrutacji na studia (podanie na studia). Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowany jest liczbą chętnych studentów.

 

 • 3

Limit przyjęć na kierunek i tryb studiów ustala Rektor.

 

 • 4

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) lub 1 grudnia (dla studiów rozpoczynających się 1 marca) i trwa do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego.

 

 • 5

Harmonogram  postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor.

 

 • 6

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości

 

 • 7

Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 • 8

Kandydaci przyjmowani są na studia pierwszego stopnia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie wyników z egzaminu maturalnego.

 

 • 9

Kandydaci przyjmowani są na studia drugiego stopnia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie złożonego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.

 

 • 10

Na studia pierwszego stopnia w WSSMIA może zostać przyjęty kandydat, który złoży w uczelni:

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis otrzymany w szkole średniej,
 3. 1 fotografie (37×50 mm) dołączoną do podania o przyjęcie na studia,
 4. podpisaną umowę o kształcenie,
 5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 6. dowód wpłaty opłaty za legitymację studencką.

 

 • 11

Na studia drugiego stopnia w WSSMIA może zostać przyjęty kandydat, który złoży w uczelni:

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. dyplom(odpis dyplomu) ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 3. 1 fotografie (37×50 mm) dołączoną do podania o przyjęcie na studia,
 4. podpisaną umowę o kształcenie,
 5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 6. dowód wpłaty opłaty za legitymację studencką.

 

 • 12

Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

 • 13

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia w języku polskim na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

 

 • 14

Wstęp na studia jest wolny, a przyjęcie następuje po złożeniu niezbędnych dokumentów wymienionych w §10 i §11.

 

 • 15

Opłata za przeprowadzanie rekrutacji wynosi 85 złotych

 

 

 • 16

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 złote.

 

 • 17

Opłata rekrutacyjna i opłata za wydanie legitymacji studenckiej nie podlegają zwrotowi.

 

 • 18

Studia w WSSMiA są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów określa Rektor w zarządzeniu.

 

 • 19

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.

 

 • 20

Za rekrutację na studia odpowiada Prorektor jako przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej przez Rektora.

 

 • 21

Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia dziekanat.

 

 • 22

Pisemną decyzję kandydat otrzymuje pocztą elektroniczną, do dnia 1 października (dla studiów rozpoczynających się 1 października) lub 1 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 marca).

 

 • 23

Od decyzji o przyjęciu na studia służy odwołanie do Rektora.

 

 • 24

Pisemne odwołanie składa się w dziekanacie WSSMIA w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 • 25

O decyzji Rektora kandydat zostaje powiadomiony pisemnie. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 • 26

W przypadkach nieujętych w niniejszej uchwale i regulaminie studiów decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Prorektor.

 

 • 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.