Zasady przyjęć

 

§ 1

Dokument niniejszy określa zasady rekrutacji (przyjęcia) kandydatów przez:

Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Składanie wniosków na studia

§ 2

1. Przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości.

2. Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjacki, w szczególności absolwenci kierunków:

 • Administracja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Europeistyka
 • Finanse i bankowość
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Polityka społeczna
 • Teologia
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i marketing
 • Zdrowie publiczne

§ 3

Naukę w szkole można rozpocząć od semestru zimowego lub letniego. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 30 września, a na semestr letni do 15 lutego.

§ 4

1. Kandydaci składają następujące dokumenty:

Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia);

Kserokopię dowodu osobistego;

Wypełniony kwestionariusz osobowy i umowa z uczelnią o warunkach studiowania (do ściągnięcia ze strony);

Dowody wniesienia stosownych opłat (opłata rekrutacyjna i wpisowe);

1 (jedną) fotografie.

2. Kandydat na studia zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w podaniu – kwestionariuszu.

§ 5

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą być przyjęci jeżeli spełniony jest jeden z warunków: – uzyskane za granicą świadectwo zawiera klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa, – do świadectwa dołączone jest zaświadczenie zagranicznych władz szkolnych lub polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej, że świadectwo to uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w kraju miejsca wydania świadectwa – świadectwo zagraniczne zostanie nostryfikowane przez kuratora oświaty zgodnie z przepisami prawa polskiego – świadectwo ma charakter matury międzynarodowej.

Postępowanie rekrutacyjne

§ 6

Dokumenty o których mowa w § 4 należy składać w siedzibie szkoły przy Al. Jerozolimskich 89, 00-807 Warszawa (piętro VI) lub w organizowanych w tym celu na czas rekrutacji punktach rekrutacyjnych.

§ 7

1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na które otwarta jest rekrutacja, przyjmowani są bez egzaminów.

2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

3. Dziekan za zgodą Rektora może wprowadzić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.

§ 8

1. Punkty rekrutacyjne WSSMiA prowadzą jedynie działalność informacyjną, wydają kwestionariusze (podania o przyjęcie na studia) oraz przyjmują dokumenty od kandydatów na studia.

2. Punkty rekrutacyjne sprawdzają kompletność dokumentów składanych przez kandydata na studia. W razie braku danych w kwestionariuszu wzywają kandydata do ich uzupełnienia pod rygorem odmowy przyjęcia podania.

§ 9

1. Osoby, które nie zostaną przyjęte, otrzymują zwrot opłaty wpisowej.

2. W przypadku rezygnacji ze studiów osoby przyjętej uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

3. Datą przyjęcia na studia jest dzień ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego w siedzibie uczelni.

§ 10

1. Kandydaci przyjęci na I rok stają się studentami Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść zawiera statut uczelni.

2. Warunkiem przystąpienia do immatrykulacji jest zawarcie przez studenta umowy cywilno-prawnej o podjęciu kształcenia.

 

Rekrutacja