Studia licencjackie (inaczej studia I stopnia) prowadzone na wydziale Nauk Politycznych, są to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalnością. Absolwent studiów I stopnia, po ukończeniu studiów zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i otrzymuje dyplom ukończenia warszawskiej uczelni wyższej, co nie jest bez znaczenia na lokalnym rynku pracy.

Studia licencjackie trwają sześć semestrów (3 lata). O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości. Ukończenie studiów licencjackich pozwala na kontynuowanie nauki na studiach uzupełniających magisterskich (II stopnia) oraz studiach podyplomowych.

Organizacja roku akademickiego oparta jest o dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z nich kończy się sesją egzaminacyjną.

Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć pracę między innymi w mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej, a także w organach bezpieczeństwa państwa czy w prywatnym sektorze gospodarki zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferujemy wiele atrakcyjnych specjalności takich jak Administracja rządowa i samorządowa, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Ekonomia menadżerska, Doradztwo personalne i zarządzanie personelem czy Dyplomacja i stosunki międzynarodowe.

Programy studiów dostosowane są do najnowszych wydarzeń i wymogów rynku pracy, gwarantując uzyskanie praktycznego wykształcenia, czy też podniesienia dotychczasowych kwalifikacji.