Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres uczelni (dziekanat, Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI, 00-807 Warszawa) poniższe dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów* inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze  uczelni,
  • jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL)
  • potwierdzenie zapłaty:
    • opłata rekrutacyjna 85 zł ,
    • legitymacja 22 zł,
  • Wypełnione podanie o przyjęcie w roku akademickim 2024/2025 na niestacjonarne studia II stopnia i umowę o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych II stopnia.

*Dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów (co najmniej tytuł licencjata). Jeśli w terminie składania dokumentów kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu, może w jego miejsce przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oświadczeniem, że zobowiązuje się do doręczenia kopii dyplomu z oryginałem do wglądu w terminie do 27 października 2021 roku lub 30 dni od daty wydania dyplomu przez uczelnię.

* Dyplomy studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Ponadto, wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

* Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

* W polskim systemie edukacji wykształcenie wyższe w przypadku studiów II stopnia kończy się nadaniem tytułu magistra.

 

Termin rekrutacji:

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) lub 1 grudnia (dla studiów rozpoczynających się 1 marca) i trwa do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego.