Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2021roku

w sprawie wprowadzenia procedury wznawiania studiów od roku akademickiego 2021/2022 w  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

 

§1 Zasady ogólne

 1. Student, który po zaliczeniu co najmniej jednego semestru przerwał studia lub został skreślony z listy studentów, ma prawo ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku i specjalności, chyba że skreślenie z listy studentów nastąpiło z powodu ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 2. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Prorektor.
 3. Prorektor może wznowić studentowi studia tylko raz na danym kierunku studiów.
 4. Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji.
 5. Student może złożyć wniosek o wznowienie studiów jedynie po uprzednim rozliczeniu się z Uczelnią. Student ten nie jest uprawniony do korzystania z promocji dotyczących wysokości czesnego.

§ 2 Dopuszczalny okres na wznowienie studiów

 1. O wznowienie studiów może ubiegać się osoba skreślona z listy studentów jeżeli od daty skreślenia minęło nie więcej niż 5 lat.
 2. W szczególnych przypadkach zgodę na wznowienie studiów może wyrazić Rektor, również w stosunku do osób, których przerwa w studiach jest dłuższa niż określona w §1 ust. 1.

§ 3 Uzupełnienie różnic programowych

 1. W decyzji o wznowieniu studiów Prorektor określa warunki oraz semestr studiów, na który osoba wznawiająca studia zostaje przyjęta, w tym stwierdzone różnice programowe.
 2. W przypadku dużych różnic programowych Prorektor może cofnąć osobę wznawiającą studia na niższy semestr lub rok studiów.
 3. Po wznowieniu student studiuje według aktualnie obowiązującego programu kształcenia. Ewentualne zmiany programowe obligują studenta do uzupełnienia różnic programowych, niezależnie od liczby zaliczonych wcześniej semestrów. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich efektów uczenia się wynikających z aktualnego programu studiów.

§ 4 Wznowienie studiów na egzamin dyplomowy

 1. Jeśli wyłączną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej, wznowienie studiów jest możliwe po przerwie nie dłuższej niż 5 lat, licząc od daty skreślenia. Wniosek złożony po tym terminie zostanie rozpatrzony negatywnie.
 2. Wznowienie studiów w tym przypadku polega na wpisaniu studenta na ostatni semestr, by miał możliwość ukończenia i złożenia pracy dyplomowej, zrealizowania różnic programowych oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Prorektor wyznacza promotora pracy dyplomowej.

§ 5 Wznowienie studiów po niezaliczeniu semestru

 1. Jeśli student został skreślony z powodu niezaliczenia semestru, po wznowieniu studiów jest wpisywany na semestr następujący po ostatnim semestrze, który przed skreśleniem student zaliczył w całości. Semestry, na które student wpisany był warunkowo, nie są brane pod uwagę, ponieważ nie uznaje się ich za zaliczone.
 2. W każdym przypadku ubiegania się o wznowienie studiów uwzględniany jest ich dotychczasowy przebieg (np. postępy w nauce, powtarzanie przedmiotów lub semestrów). Oznacza to, że decyzja w tym przedmiocie nie zawsze musi być pozytywna dla wnioskodawcy.

§ 6 Termin składnia podania o wznowienie

 1. Termin składania podania w semestrze zimowym upływa 30 października
 2. Termin składania podania w semestrze letnim upływa 30 marca

§ 7 Procedura

 1. Student który chce wznowić studia składa podanie do Prorektora, zgodnie z wzorem (WZÓR).
 2. Podanie rozpatrywane jest do 30 dni roboczych
 3. Za pośrednictwem skrzynki e-mail przesyłana jest propozycja wznowienia studiów wraz z drukiem odpowiedniej umowy o świadczenie usługi edukacyjnej
 4. Po wypełnieniu i odesłaniu podpisanych dokumentów przez studenta przywracany jest mu status studenta.
 5. Student przyjęty na studia w drodze wznowienia studiów podejmuje naukę od początku nowego semestru i kończy studia zgodnie z informacją na decyzji o wznowieniu
 6. Od decyzji Prorektora studentowi przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia przesłania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. Od decyzji wydanej przez Rektora przysługuje skarga albo sprzeciw do sądu administracyjnego.

§ 8 Opłaty

 1. Niewniesienie opłaty zgodnie z poniższą tabelą w terminie powoduje negatywną decyzję o wznowieniu lub jej cofnięcie i skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie Studiów WSSMiA, w tym do skreślenia z listy studentów włącznie.
 2. Wszelkie dodatkowe opłaty określone są w Zarządzeniu Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie regulaminu finansowego obowiązującego od 1 października 2021 roku dla studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.
 3. Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe: Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

 

 

 

NAZWA

KWOTA

Termin płatność

UWAGI

OPŁATY OGÓLNE

Jednorazowa opłata za wznowienie studiów (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

500 zł

płatne z wnioskiem o wznowienie studiów potwierdzenie zapłaty przesyłane z podaniem o wznowienie studiów
Opłata za różnice programowe

do 650 zł

 

płatne z podpisaną umową oraz decyzją o wznowieniu

 

do 2 przedmiotów -zwolnienie z opłaty;

do 5 przedmiotów – 200 zł,

powyżej 5 przedmiotów- 650 zł.

WZNOWIENIE STUDIÓW NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Czesne za semestr IV (studia uzupełniające magisterskie)

 

SEMESTR ZIMOWY ( podanie złożone do 30 października)

2300 zł

 

płatne jednorazowo:

rata I – do 30 października

płatność w pięciu ratach:

rata I – do 30 października

rata II – do 30 listopada

rata III – do 30 grudnia

rata IV – do 30 stycznia

rata V – do 28 lutego

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr IV (studia uzupełniające magisterskie)

 

SEMESTR LETNI ( podanie złożone do 30 marca)

2300 zł

 

płatne jednorazowo:

rata I – do 30 marca

płatność w pięciu ratach:

rata I – do 30 marca

rata II – do 30 kwietnia

rata III – do 30 maja

rata IV – do 30 czerwca

rata V – do 28 lutego

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr VI (studia licencjackie)

 

SEMESTR ZIMOWY ( podanie złożone do 30 października)

2100 zł

płatne jednorazowo:

rata I – do 30 października

płatność w pięciu ratach:

rata I – do 30 października

rata II – do 30 listopada

rata III – do 30 grudnia

rata IV – do 30 stycznia

rata V – do 28 lutego

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr VI (studia licencjackie)

 

SEMESTR LETNI ( podanie złożone do 30 marca)

2100 zł

płatne jednorazowo:

rata I – do 30 marca

płatność w pięciu ratach:

rata I – do 30 marca

rata II – do 30 kwietnia

rata III – do 30 maja

rata IV – do 30 czerwca

rata V – do 28 lutego

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Archiwizacja dokumentów

860 zł

regulowane w dniu obrony dyplomu

WZNOWIENIE STUDIÓW PO NIEZALICZONYM SEMESTRZE

Czesne za semestr (studia licencjackie)

 

SEMESTR ZIMOWY ( podanie złożone do 30 października)

1 semestr- 1990 zł

2 semestr- 1990 zł

3 semestr- 2100 zł

4 semestr- 2100 zł

5 semestr- 2100 zł

6 semestr- 2100 zł

płatność jednorazowa

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach:

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr (studia licencjackie)

 

SEMESTR LETNI ( podanie złożone do 30 marca)

1 semestr- 1990 zł

2 semestr- 1990 zł

3 semestr- 2100 zł

4 semestr- 2100 zł

5 semestr- 2100 zł

6 semestr- 2100 zł

 

płatność jednorazowa

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr (studia uzupełniające magisterskie)

 

SEMESTR ZIMOWY ( podanie złożone do 30 października)

1 semestr- 2100 zł

2 semestr- 2100 zł

3 semestr- 2300 zł

4 semestr- 2300 zł

płatność jednorazowa

za cały rok – do 30 października

płatność w dwóch równych ratach:

rata I – do 30 października

rata II – do 28 lutego

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 30 września

rata II – do 30 października

rata III – do 30 listopada

rata IV – do 30 grudnia

rata V – do 30 stycznia

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 marca

rata VIII – do 30 kwietnia

rata IX – do 30 maja

rata X – do 30 czerwca

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej
Czesne za semestr (studia uzupełniające magisterskie)

 

 

SEMESTR LETNI ( podanie złożone do 30 marca)

1 semestr- 2100 zł

2 semestr- 2100 zł

3 semestr- 2300 zł

4 semestr- 2300 zł

płatność jednorazowa

za cały rok – do 28 lutego

płatność w dwóch równych ratach

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 października

płatność w dziesięciu ratach:

rata I – do 28 lutego

rata II – do 30 marca

rata III – do 30 kwietnia

rata IV – do 30 maja

rata V – do 30 czerwca

rata VI – do 28 lutego

rata VII – do 30 października

rata VIII – do 30 listopada

rata IX – do 30 grudnia

rata X – do 30 stycznia

Płatne zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej

Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe

Instytut Nauk Politycznych: 71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

 

 

DO POBRANIA:

 1. PODANIE O WZNOWIENIE STUDIÓW
 2. UMOWA DLA STUDENTÓW II STOPNIA- UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
 3. UMOWA DLA STUDIÓW I STOPNIA- LICENCJACKICH