Dla studentów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

  • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4), nie częściej niż 2 razy w roku akademickim,
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie (Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6), oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację,
  • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Świadczenia mogą otrzymywać studenci kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia bez względu na wiek. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują w/w świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

(wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie kompletu dokumentów na adres korespondencyjny Komisji Stypendialnej WSSMiA:  Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów, reagowanie na wezwania komisji i w razie potrzeby udzielanie niezbędnych wyjaśnień.