Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia (licencjackie)*, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres uczelni (dziekanat, Aleje Jerozolimskie 98, piętro VI, 00-807 Warszawa) poniższe dokumenty:

  1. Świadectwo dojrzałości* w oryginale, odpisie, kopii lub duplikat wydany przez władze szkoły,
  2. Jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (przyklejona do podania)
  3. Potwierdzenie zapłaty:
    1. opłata rekrutacyjna 85 zł ,
    2. legitymacja 22 zł,
  4. Wypełnione podanie o przyjęcie w roku akademickim 2024/2025 na niestacjonarne studia I stopnia i umowę
    o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych I stopnia

* Świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, niebędące dyplomem IB lub świadectwem EB, muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Ponadto, jeśli świadectwo nie jest uznawane w Polsce z mocy prawa, przy wpisie na studia należy złożyć decyzję o uznaniu świadectwa w Polsce wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce.

* Wpłat można dokonywać w kwesturze w siedzibie uczelni lub na konto bankowe Instytut Nauk Politycznych:

71 1500 1012 1210 1016 5580 0000

* W polskim systemie edukacji wykształcenie wyższe w przypadku studiów I stopnia kończy się nadaniem tytułu licencjata.

Termin rekrutacji:

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) lub 1 grudnia (dla studiów rozpoczynających się 1 marca) i trwa do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego.