II edycja konkursu o Nagrodę Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

konkurs

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę
im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego
za wybitną pracę naukową z zakresu
nauk humanistycznych.

Patronem Nagrody jest pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

 • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • została opublikowana w 2015 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
 • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekre- tarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób (skład kapituły Konkursu dostępny na stronie www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl).

Prace do konkursu mogą zgłaszać:

 • mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
 • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;
 • mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opubliko- wanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingo- wych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorem Kapituła dokona wyboru laureata.

Więcej informacji o Konkursie oraz Regulamin:

REVITARE Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników naukowych

 

revitare_logo_10_6cmOrganizowany przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogólnopolski konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Jakie są aspekty badawcze REVITARE?

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych:  przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Kto może wziąć udział w REVITARE?

Studenci, absolwenci 2011-2014 i młodzi pracownicy nauki (do 35 lat), których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej lub wdrożeniowej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Szczegóły odnośnie wytycznych do artykułu i prezentacji znajdują się na stronie internetowej konkursu www.revitare-conf.pl/revitare .

Wstępne zgłoszenie udziału online do 15 czerwca 2015 r. Nadesłanie prac konkursowych do 30 czerwca 2015 r.

Jakie są nagrody w REVITARE?

Laureaci konkursu otrzymują grant na udział w IX Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się w Chorzowie 6-8 października 2015 roku. Przedstawią swoje prace podczas konferencji, a za najlepiej wygłoszoną prezentację  otrzymają nagrodę specjalną.

Prace laureatów, po pozytywnej recenzji opublikowane zostaną w monografii.

Co daje udział w REVITARE?

 • Promocję szczególnie uzdolnionych, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz młodych naukowców.
 • Niezależną ocenę pracy naukowo-badawczej dokonaną w ramach konkursu.
 • Możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się ze specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska.
 • Nawiązanie kontaktów naukowych .
 • Publikację artykułu, po pozytywnej recenzji,  w monografii przygotowanej po konferencji.

Kiedy odbędzie się finał REVITARE?

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja prac laureatów odbędzie się podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2015 r. w Chorzowie.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

www.revitare-conf.pl/revitare 

Załączniki:

Regulamin_4ed_REVITARE_2015

www_info_Konkurs_REVITARE

Zalacznik_1_formularz_zgloszenia_2015

Zalacznik2a_wytyczne_dla_autorow_artykulow_2015

Zalacznik2b_wytyczne_do_prezentacji_2015