REGULAMIN  STUDIÓW WYŻSZEJ SZKOŁY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE

Spis treści

Przepisy ogólne

 1. Regulamin studiów w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, zwaną dalej „Uczelnią”, określa prawa i obowiązki studentów oraz tok i organizację studiów na wszystkich studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez Uczelnię.
 2. Studia w Uczelni prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
  1. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej dalej „Ustawą”,
  2. statutu Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, zwanego dalej „Statutem” oraz
  3. niniejszego Regulaminu.
 1. Przełożonym wszystkich studentów Uczelni jest Rektor.
 2. Przełożonym studentów wydziału jest dziekan, który odpowiada za realizację programów kształcenia.
 3. Reprezentantem ogółu studentów Uczelni jest samorząd studencki działający przez swoje organy.
 1. W indywidualnych sprawach studenckich decyzje podejmuje dziekan wydziału.
 2. Dziekan może upoważnić inne osoby do działania w swoim imieniu, w zakresie ściśle określonym w udzielonym tym osobom pisemnym pełnomocnictwie.
 3. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Wszelkie odwołania wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

 1. Podania w indywidualnych sprawach studenckich składa się elektronicznie lub na piśmie w odpowiednim biurze zajmującym się załatwianiem spraw studenckich, zwanym dalej „dziekanatem”.

Prawa i obowiązki   studenta

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowiązki studenta z chwilą immatrykulacji
  i złożenia ślubowania.

 

 1. Student ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z oferty dydaktycznej Uczelni,
  2. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, urządzeń i środków Uczelni oraz z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni w celu rozwijania własnych zainteresowań naukowych,
  3. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych wynikających z programu kształcenia uchwalonego dla kierunku, na który został przyjęty lub który realizuje zgodnie z indywidualnym programem kształcenia,
  4. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich na zasadach określonych w Ustawie,
  5. uczestniczenia w badaniach naukowych,
  6. otrzymywania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  7. uczestniczenia w ocenie zajęć dydaktycznych w formie obowiązującej w Uczelni,
  8. uczestniczenia w decyzjach    organów kolegialnych Uczelni za pośrednictwem swoich przedstawicieli wybranych do tych organów,
  9. wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i dla Uczelni, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni,
  10. zrzeszania się w organizacjach społecznych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
  11. korzystania z ulg i zniżek na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Student może:
  1. ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa na podstawie odrębnych przepisów,
  2. ubiegać się o udział w programach wymiany studenckiej i współpracy międzyuczelnianej, w których uczestniczy Uczelnia i zgodnie z zawartymi przez  Uczelnię porozumieniami, na zasadach określonych dla tych programów,
  3. przenieść się do innej uczelni, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.

 

 1. Do obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminu, a w szczególności:
  1. zdobywanie wiedzy i rozwój własnej osobowości,
  2. poszanowanie godności wszystkich członków społeczności Uczelni,
  3. dbałość o godność studenta i dobre imię Uczelni,
  4. poszanowanie mienia Uczelni,
  5. przestrzeganie dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej oraz zasad współżycia koleżeńskiego i kulturalnego zachowania wobec wszystkich członków społeczności Uczelni.
 2. Student jest zobowiązany do:
  1. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z Regulaminem oraz szczegółowymi zasadami studiowania,
  2. przystępowania do zaliczeń, składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów,
  3. przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni,
  4. rzetelnego i samodzielnego wykonywania zadań nałożonych przez nauczycieli akademickich, a wynikających z realizowanego programu kształcenia, oraz decyzji organów Uczelni w zakresie organizacji procesu dydaktycznego,
  5. terminowego i starannego wywiązywania się z obowiązków w zakresie zapisów na zajęcia, poświadczania przebiegu studiów, obiegu dokumentów, terminowego wnoszenia opłat związanych z tokiem studiów na zasadach określonych umową o warunkach odpłatności za studia oraz zarządzeniami Rektora.
 3. Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Uczelnię o zmianie danych osobowych i adresowych, w szczególności nazwiska, adresu do korespondencji, adresu stałego zameldowania i pobytu, numeru telefonu, a także o zmianie wszelkich danych mających wpływ na uzyskiwanie pomocy materialnej.

 

 

 

 

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Kary dyscyplinarne określa Ustawa.
 3. W przypadku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej zawieszenia w prawach studenta, student zobowiązany jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia kary (to jest po uprawomocnieniu się orzeczenia dyscyplinarnego) oddać legitymację studencką w dziekanacie. Legitymacja podlega zwrotowi na żądanie studenta, po zakończeniu okresu zawieszenia orzeczonego przez komisję dyscyplinarną.
 4. W okresie zawieszenia w prawach studenta student nie ma prawa uczestniczenia w zajęciach bez względu na ich formę, jak również nie ma prawa korzystania z biblioteki.

Organizacja studiów

 1. Studenci odbywają studia na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach, a w ramach kierunku studiów na wybranej przez siebie specjalności.
 2. Przez kierunek studiów rozumie się studia prowadzone na określonym wydziale, kierunku i stopniu kształcenia, zaś w przypadku programów studiów prowadzonych na podstawie uchwalonych efektów kształcenia także w określonym profilu.
 3. Przez specjalność rozumie się także ścieżkę, odpowiednią do sposobu określenia elementów danego programu studiów.

 

Zmiana kierunku, specjalności lub formy studiów

 1. Student może zmienić wydział, kierunek, specjalność lub formę studiów za zgodą dziekana.
  O zmianę kierunku, specjalności lub formy studiów w ramach Uczelni może wystąpić każdy student.
 2. Aby zmienić studia student składa wniosek zgodnie z §4 Regulaminu.
 3. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1 dziekan wskazuje semestr roku akademickiego, od którego student podejmuje realizację studiów na zmienionym kierunku, specjalności lub formie studiów.
 4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, dziekan określa ewentualne różnice programowe, biorąc pod uwagę zrealizowane przez studenta przedmioty oraz wymagania programu studiów, oraz określa termin ich uzupełnienia.

 

Przyjęcie na studia w trybie przeniesienia i osób skreślonych z list studentów w innej uczelni

 1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, wyrażoną w formie decyzji.
 2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, dziekan wydziału przyjmującego określa ewentualne przedmioty do uzupełnienia oraz termin ich uzupełnienia.

 

 

 

 

 1. Osoba, która została skreślona z listy studentów w innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do Uczelni, z możliwością indywidualnej organizacji studiów, w związku z uzyskaniem wiedzy oraz potwierdzeniem zaliczenia przedmiotów w innej uczelni.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału przyjmującego.
 3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się ewentualne przedmioty do uzupełnienia oraz termin ich uzupełnienia.

 

 1. Dziekan, na wniosek studenta, może podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu lub modułu w Uczelni na podstawie zaliczenia uzyskanego w innej uczelni.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na dwa miesiące przed końcem semestru w przypadku wykładów oraz najpóźniej w czwartym tygodniu zajęć w przypadku innych przedmiotów i modułów.
 3. Przedmiot lub moduł może zostać zaliczony, jeżeli:
  1. zajęcia z tego przedmiotu odbywały się w szkole wyższej działającej w oparciu o przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4,
  2. program przedmiotu i uzyskane w wyniku jego realizacji efekty kształcenia są zgodne merytorycznie z zajęciami w Uczelni.
 1. Jeżeli zajęcia odbywały się w uczelni zagranicznej, dziekan indywidualnie decyduje o możliwości zaliczenia zajęć.
 2. Ocena zgodności merytorycznej i formalnej dokonywana jest na podstawie sylabusa lub programu zajęć.
 3. Dziekan może odmówić zaliczenia przedmiotu, w szczególności jeżeli:
  1. uzyskana przez studenta ocena jest niższa niż 4 (dobry) lub,
  2. wynik został uzyskany wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku lub,
  3. przedmiot realizowany był w ramach studiów podyplomowych, zaś dokumentacja przedmiotu nie pozwala na określenie poziomu kształcenia, jakiemu odpowiadają uzyskane na nim efekty kształcenia.
 1. Student zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do ustalenia faktów, o których mowa w ust. 3, 4 i 5. Nieudzielenie informacji może być podstawą do odmowy zaliczenia przedmiotu.

 

Indywidualizacja procesu kształcenia

 1. Student może studiować według indywidualnego programu studiów zwanego dalej „IPS” za zgodą dziekana. O studiowanie według indywidualnego planu studiów może ubiegać się student, który ukończył I rok studiów oraz:
 2. osiągnął średnią co najmniej 4,5,
 3. ma osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej w Uczelni.
 4. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego studenta, który studiuje według IPS. Student wraz z opiekunem ustalają plan zaliczeń obejmujący okres do zakończenia studiów. Plan podlega zatwierdzeniu przez dziekana.
 5. Dziekan może cofnąć wydaną studentowi zgodę, jeśli student nie realizuje planu określonego zgodnie z ust. 3.

 

 

 

 1. Student może studiować w indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS” za zgodą dziekana wyrażoną na umotywowany wniosek studenta lub wydaną w trybie ust. 4.
 2. IOS pozwala na określenie indywidualnego planu studiów i indywidualnych warunków przystępowania do zaliczeń przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku.
 3. Dziekan może wyznaczyć opiekuna naukowego studenta, który studiuje w IOS.
 4. W przypadku studentów przyjętych na studia z potwierdzeniem efektów uczenia się oraz studentów przyjętych w trybie określonym w § 12 ust. 1, § 13 ust 1 lub § 13 ust. 4 Dziekan wydając decyzję o przyjęciu i określając przedmioty do uzupełnienia może przydzielić studentowi IOS uwzględniając przewidywany przebieg studiów. W takim przypadku oddzielny wniosek studenta nie jest wymagany.
 5. Student może przyspieszyć lub spowolnić tok studiowania. Dziekan może odmówić przyspieszenia lub spowolnienia toku studiów, w szczególności jeśli nie ma możliwości organizacyjnych realizacji studiów w taki sposób.
 6. studiowanie według IOS może ponadto ubiegać się student, który spełnia jedno z następujących kryteriów:
  1. studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów lub w trybie studiów równoległych,
  2. ma znaczny stopień niepełnosprawności, co potwierdza orzeczenie właściwego organu,
  3. sytuacja uniemożliwia mu kontynuowanie studiów w zwykłej organizacji.
 7. Student, któremu przydzielono IOS, realizuje plan zaliczeń ustalony przez dziekana, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Student ubiegający się o studiowanie według IOS może przedstawić dziekanowi plan zaliczeń przewidzianych na dany semestr oraz warunki zaliczeń uzgodnione z nauczycielami akademickimi, odpowiadającymi za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze. Plan podlega zatwierdzeniu przez dziekana.
 9. Nauczyciel akademicki określając warunki zaliczenia przedmiotu w ramach IOS uwzględnia założone efekty kształcenia i określa zakres ewentualnego zwolnienia z obecności na zajęciach.
 10. Dziekan może cofnąć wydaną studentowi zgodę, jeśli student nie realizuje planu określonego zgodnie z ust. 8.

 

Urlopy

 1. Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni na podstawie decyzji dziekana.
 2. Student może zwrócić się o urlop:
  1. zdrowotny,
  2. losowy,
  3. z innych przyczyn („dziekański”).
 3. Urlop udzielany jest w każdym przypadku na okres do końca semestru, przy czym urlop krótkoterminowy udzielany jest na okres nie dłuższy niż jeden semestr, zaś urlop długoterminowy na okres dłuższy niż jeden semestr.
 4. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej.
 5. Student przebywający na urlopie może uczestniczyć w określonych zajęciach po uzyskaniu zgody dziekana.

 

 

 1. Urlopu zdrowotnego dziekan udziela na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów. Decyzję o udzieleniu urlopu podejmuje dziekan na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Urlopu losowego dziekan może udzielić w razie ważnych okoliczności losowych, które przez dłuższy czas uniemożliwiają studentowi uczestniczenie w zajęciach, przy czym urlop losowy w związku z jednym zdarzeniem losowym nie może być przyznany na dłużej niż rok.
 3. Student powinien zwrócić się do dziekana o udzielenie urlopu niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny uzasadniającej ubieganie się o urlop. O urlop z innych przyczyn („dziekański”) student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Student studiów drugiego stopnia może ubiegać się o urlop z innych przyczyn („dziekański”) już na pierwszym roku, jeżeli od zakończenia studiów poprzedzających nie minął więcej niż rok.
 5. Urlop z innych przyczyn („dziekański”) może zostać udzielony studentowi na okres nie dłuższy niż jeden rok łącznie w przypadku studiów trwających do trzech lat i na okres nie dłuższy niż dwa lata łącznie w przypadku studiów trwających dłużej niż trzy lata.
 6. Studentowi, który po realizacji całego programu kształcenia kontynuuje seminarium dyplomowe w celu przygotowania pracy dyplomowej, nie przyznaje się urlopu losowego i urlopu z innych przyczyn („dziekańskiego”).

 

 1. Po zakończeniu urlopu student przystępuje do kontynuowania studiów na zasadach obowiązujących w chwili zakończenia urlopu oraz jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych związanych ze zmianą programu studiów.
 2. Student zobowiązany jest poinformować pisemnie Uczelnię o gotowości do kontynuowania studiów po zakończeniu urlopu. Informację taką należy złożyć do 31 sierpnia w przypadku powrotu na studia od semestru zimowego i do 15 stycznia w przypadku powrotu na studia od semestru letniego.
 3. Brak pisemnej informacji o kontynuowaniu studiów po zakończeniu urlopu równoważny jest rezygnacji ze studiów z końcem okresu, na jaki został udzielony urlop.

 

Wygaśnięcie praw studenta, skreślenie z listy studentów, wznowienie studiów

 1. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów, z zastrzeżeniem ust. 2, lub z dniem skreślenia z listy studentów.
 2. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła studia, z wyjątkiem prawa do pomocy materialnej przyznawanej z funduszu pomocy materialnej.
 3. Osoba, której prawa studenta wygasły, zobowiązana jest zwrócić do Uczelni legitymację studencką i uregulować wszelkie zobowiązania wobec Uczelni.

 

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów,
  2. rezygnacji ze studiów,
  3. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego na warunkach określonych w Regulaminie,
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
 2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 punkt a dziekan skreśla studenta z listy z dniem zajścia przesłanki.
 3. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 punkt d dziekan skreśla studenta z listy z dniem kiedy decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.
 4. Aby zrezygnować ze studiów student składa podanie do dziekana zgodnie z §4 Regulaminu. Podanie nie musi zawierać uzasadnienia. Rezygnacja ze studiów ma miejsce także w przypadku określonym w § 19 ust. 3 Regulaminu, przy czym nie wymaga wówczas złożenia podania.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji ze studiów dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów z dniem wpływu podania lub z dniem wskazanym przez studenta w podaniu, jeśli jest to dzień późniejszy niż dzień wpływu podania, lub – odpowiednio – z dniem określonym w § 19 ust. 3.

 

 1. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
  2. nieuzyskania zaliczenia roku w określonym terminie,
  3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 2. Postępy w nauce ocenia się po każdym roku akademickim. Za brak postępów w nauce uznaje się niespełnienie przez studenta kryterium określonego w szczegółowych zasadach studiowania.
 3. Kierownik dziekanatu przedstawia dziekanowi listę studentów, o których mowa w ust. 1.
 4. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1, dziekan może wezwać studenta na rozmowę w celu wyjaśnienia przyczyn.

 

 1. Osoba, która została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na warunkach obowiązujących w chwili wznowienia studiów. O wznowienie może ubiegać się osoba, która:
  1. zaliczyła co najmniej jeden semestr i przerwała studia,
  2. została skreślony z listy studentów na danym kierunku studiów,
  3. wypełniła wszystkie zobowiązania wobec Uczelni.
 2. Osoba ubiegająca się o wznowienie składa podanie zgodnie z §4 Regulaminu do dziekana wydziału prowadzącego dany kierunek studiów.
 3. W przypadku wydania decyzji o zgodzie na wznowienie studiów dziekan określa w niej rok, na który osoba zostaje przyjęta oraz ewentualne różnice programowe z terminem ich uzupełnienia.
 4. Dziekan może wydać decyzję o odmowie wznowienia studiów, w szczególności jeżeli od momentu skreślenia z listy studentów minęło więcej niż 5 lat.
 5. W szczególnych przypadkach zgodę na wznowienie studiów może wyrazić Rektor, również w stosunku do osób, których przerwa w studiach jest dłuższa niż ust. 4
 6. W decyzji o wznowieniu studiów dziekan określa warunki oraz semestr studiów, na który osoba wznawiająca studia zostaje przyjęta, w tym stwierdzone różnice programowe. W przypadku dużych różnic programowych dziekan może cofnąć osobę wznawiającą studia na niższy semestr lub rok studiów.
 7. Po wznowieniu student studiuje według aktualnie obowiązującego programu kształcenia. Ewentualne zmiany programowe obligują studenta do uzupełnienia różnic programowych, niezależnie od liczby zaliczonych wcześniej semestrów. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta wszystkich efektów uczenia się wynikających z aktualnego programu studiów.
 8. Jeśli wyłączną przyczyną skreślenia z listy studentów było niezłożenie pracy dyplomowej, wznowienie studiów jest możliwe po przerwie nie dłuższej niż 5 lat, licząc od daty skreślenia. Wniosek złożony po tym terminie zostanie rozpatrzony negatywnie. Wznowienie studiów w tym przypadku polega na wpisaniu studenta na ostatni semestr, by miał możliwość ukończenia i złożenia pracy dyplomowej, zrealizowania różnic programowych oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Dziekan wyznacza promotora pracy dyplomowej.
 9. Jeśli student został skreślony z powodu niezaliczenia semestru, po wznowieniu studiów jest wpisywany na semestr następujący po ostatnim semestrze, który przed skreśleniem student zaliczył w całości. Semestry, na które student wpisany był warunkowo, nie są brane pod uwagę, ponieważ nie uznaje się ich za zaliczone. W każdym przypadku ubiegania się o wznowienie studiów uwzględniany jest ich dotychczasowy przebieg (np. postępy w nauce, powtarzanie przedmiotów lub semestrów). Oznacza to, że decyzja w tym przedmiocie nie zawsze musi być pozytywna dla wnioskodawcy.
 10. Termin składania podania w semestrze zimowym upływa 30 października
 11. Termin składania podania w semestrze letnim upływa 30 marca

 

 

 

 

Organizacja procesu dydaktycznego

 1. Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest program kształcenia, tj. opis zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów.
 2. W przypadku małego zainteresowania specjalnościami lub lektoratami języka obcego, wybieranymi w toku studiów przez studentów dziekan podejmuje decyzję o ich nieuruchomieniu, zaś student ma możliwość wybrania innej specjalności lub lektoratu języka obcego.
 3. Dziekan zapewnia właściwe warunki realizacji procesu dydaktycznego uwzględniając szczególne potrzeby studentów z niepełnosprawnością odpowiednio do stopnia i charakteru niepełnosprawności studenta oraz specyfiki realizowanych przez niego studiów.

 

 1. Przedmiotom lub modułom określonym w programie studiów przypisane są punkty ECTS.
 2. 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta ok. 25 – 30 godzin pracy.

 

 1. Przyjęty program studiów lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, sprawdziany, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada wydziału.
 2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego może się odbyć także w języku wybranym przez studenta na jego wniosek, za zgodą dziekana podjętą w porozumieniu z nauczycielem akademickim kierującym pracą dyplomową.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września. W uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą rozpocząć się przed 1 października.
 2. Rok akademicki obejmuje dwa semestry – zimowy i letni, w tym wakacje letnie oraz okresy wyznaczone na przeprowadzenie sprawdzianów po zakończeniu zajęć w każdym z semestrów.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia okresów, o których mowa w ust. 2, ustala Rektor.
 4. Szczegółowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wydział ustala dziekan.
 5. W przypadku wprowadzenia godzin rektorskich w związku z nadzwyczajnymi wydarzeniami zajęcia, które przypadały na czas godzin rektorskich traktuje się jako zrealizowane, zaś studenci mogą otrzymać dodatkowe zadania, jeśli wymaga tego program przedmiotu.

 

Zaliczenia i sprawdziany

 1. Okresem rozliczeniowym dla studenta, obejmującym potwierdzenie wypełnienia obowiązków dydaktycznych, jest rok akademicki.
 2. Zakwalifikowanie na kolejny rok studiów dokonywane jest po stwierdzeniu wywiązania się przez studenta z obowiązków określonych w programie kształcenia oraz szczegółowych zasadach studiowania.

 

 1. Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz osiągnięcie efektów kształcenia potwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
 2. W przypadku krótkotrwałej nieobecności studenta na zajęciach usprawiedliwienia nieobecności może dokonać jedynie osoba prowadząca zajęcia, uwzględniając zasady zaliczania przedmiotu.
 3. Zaliczanie poszczególnych zajęć odbywa się nie później niż do końca semestru trwania tych zajęć.
 4. Szczegółowe kryteria zaliczania zajęć zamieszczane są w sylabusach.
 5. Informację na temat warunków zaliczenia studenci powinni otrzymać najpóźniej na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.
 6. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczeni są studenci zapisani na ten przedmiot.

 

 1. Warunki zaliczenia modułu kształcenia mogą przewidywać sprawdziany pisemne lub ustne, organizowane w wyznaczonym terminie.
 2. Student ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym terminie.
 3. Terminy sprawdzianów wyznacza prowadzący zajęcia w porozumieniu z Dziekanem.
 4. W indywidualnych przypadkach, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia, student może ubiegać się o zgodę dziekana na przyznanie prawa do indywidualnego terminu sprawdzianu. Sprawdzian w trybie indywidualnym musi odbyć się w trakcie roku akademickiego, w którym dany przedmiot był realizowany.
 5. W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub uzyskania wyniku negatywnego student ma prawo przystąpienia do sprawdzianu w terminie poprawkowym.
 6. Jeśli nieobecność studenta na sprawdzianie spowodowana była chorobą, leczeniem lub rehabilitacją, dziekan może podjąć decyzję o przywróceniu terminu, przy czym podejmuje ją na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 7. Jeśli nieobecność studenta na sprawdzianie spowodowana była zaistnieniem ważnego zdarzenia losowego, dziekan może podjąć decyzję o przywróceniu terminu, przy czym podejmuje ją na podstawie oświadczenia studenta lub dokumentów poświadczających zaistnienie ważnego zdarzenia losowego.
 8. Dziekan może dopuścić do terminu poprawkowego studenta, który chce poprawić wynik pozytywny z sprawdzianu. W takiej sytuacji o zaliczeniu sprawdzianu decyduje wynik z terminu poprawkowego, zaś za wynik sprawdzianu uznaje się wynik uzyskany w terminie poprawkowym.

 

Zaliczanie praktyk

 1. Rodzaj, termin i wymiar godzinowy lub tygodniowy praktyk jest określony w programie kształcenia danego kierunku.
 2. Za merytoryczną realizację praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach odpowiadają opiekunowie praktyk.
 3. Opiekun praktyk akceptuje realizację praktyki w wybranej przez studenta instytucji, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki.
 4. Podczas praktyki student realizuje zadania zapisane w programie danej praktyki, zgodnie z programem ustalonym z opiekunem praktyki.

 

 1. Warunkiem zaliczenia praktyk jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie określonej praktyki.
 2. Dokumentację przebiegu praktyki określa opiekun praktyk, stanowi ją w szczególności dziennik praktyk.
 3. Student przedstawia opiekunowi praktyk dokumentację potwierdzającą odbycie praktyki w terminie zgodnym z programem studiów.

 

 1. Zaliczenie praktyki bez obowiązku jej odbycia może się ubiegać student, który:
  1. jest zatrudniony w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, jeżeli charakter tej pracy spełnia wymagania programu praktyk lub
  2. jest studentem albo absolwentem innej szkoły wyższej, który odbył lub odbywa praktykę zawodową spełniającą wymagania obowiązujące w Uczelni lub
  3. uczestniczy lub uczestniczył w stażach i praktykach (także w ramach wolontariatu) gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych
  4. oraz przedstawi odpowiednią dokumentację dotyczącą odbycia takiej praktyki.
 2. Osoby ubiegające się o zaliczenie praktyki powinny dostarczyć opiekunowi praktyk właściwą dokumentację, w szczególności: dziennik praktyk i zaświadczenie o odbyciu praktyki lub o zatrudnieniu albo inne dokumenty ustalone z opiekunem, pozwalające na podjęcie decyzji o zaliczeniu praktyki.

 

Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym roku

 1. Warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym roku polega na możliwości rozpoczęcia studiów na kolejnym roku studiów mimo niezaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów określonych przez program kształcenia, wymaganych do przejścia na kolejny rok.
 2. Student może kontynuować studia na warunkach określonych w ust. 1 maksymalnie do końca semestru, na który zezwolenie zostało przyznane.
 3. Warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów udziela się na pisemny wniosek studenta złożony w trybie określonym w §4 Regulaminu.

Stosowana skala ocen

 1. Dla zajęć dydaktycznych kończących się oceną obowiązuje następująca skala ocen i przypisanych im wartości liczbowych:
  1. bardzo dobry – 5,0
  2. dobry plus – 4,5
  3. dobry – 4,0
  4. dostateczny plus – 3,5
  5. dostateczny – 3,0
  6. niedostateczny – 2,0

– przy czym ocena „niedostateczny” (2,0) jest oceną negatywną i oznacza nieuzyskanie zaliczenia.

 1. Dla zajęć dydaktycznych kończących się zaliczeniem bez oceny obowiązują dwa oznaczenia:
  1. „zaliczone” („zal.”) – oznacza spełnienie przez studenta wymagań koniecznych do zaliczenia zajęć,
  2. „niezaliczone” („nzal.”) – oznacza niespełnienie przez studenta wymagań koniecznych do zaliczenia zajęć i nieuzyskanie zaliczenia.
 2. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych w danym okresie przez studenta

 

 1. Uzyskane wyniki zaliczeń podaje do wiadomości studentów wykładowca lub dziekanat po ich wystawieniu.
 2. Wyniki sprawdzianów są podawane do wiadomości studentów nie później niż tydzień przed terminem poprawkowym, a w szczególnych przypadkach, za zgodą dziekana, nie później niż na 5 dni przed terminem poprawkowym.
 3. Wystawione oceny i potwierdzenia zaliczenia zajęć wykładowca wpisuje do protokołu zaliczeniowego i pozostałych dokumentów poświadczających przebieg studiów.

 

Egzamin komisyjny

 1. W przypadku zastrzeżeń co do przebiegu sprawdzianu lub co do bezstronności nauczyciela oceniającego, student może złożyć do dziekana wniosek o egzamin komisyjny.
 2. Na wniosek studenta, złożony nie później niż w ciągu 2 dni po dacie sprawdzianu, dziekan rozstrzyga zasadność przeprowadzenia egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
 3. W uzasadnionych przypadkach dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, a także na wniosek nauczyciela oceniającego lub organu samorządu studenckiego. Egzamin taki powinien się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty poprzedniego sprawdzianu.
 4. Skład komisji egzaminacyjnej wyznacza dziekan. W skład komisji wchodzą:
  1. przewodniczący wyznaczony przez dziekana, przy czym komisji nie może przewodniczyć nauczyciel akademicki uprzednio oceniający studenta,
  2. egzaminator – nauczyciel akademicki, specjalista z dyscypliny będącej przedmiotem egzaminu,
  3. nauczyciel akademicki poprzednio oceniający studenta,
  4. na wniosek studenta – osoba wskazana przez studenta w charakterze obserwatora.

 

Egzamin dyplomowy i ukończenie studiów

 1. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, jeśli zrealizował program kształcenia, tj.:
  1. zrealizował program studiów, uzyskał wymagane zaliczenia, odbył przewidziane w programie kształcenia praktyki i uzyskał odpowiednią liczbę punktów ECTS,
  2. przygotował pracę dyplomową, która została oceniona pozytywnie przez nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową i przez recenzenta.
 2. Po zrealizowaniu programu studiów zgodnie z ust. 1 student w terminie jednego miesiąca zobowiązany jest do wypełnienia warunków formalnych dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, tj.:
  1. złożenia pracy dyplomowej z zachowaniem terminu, o którym mowa w §43,
  2. złożenia w dziekanacie wymaganego kompletu dokumentów poświadczających przebieg studiów, w szczególności karty obiegowej poświadczającej rozliczenie z Uczelnią.
 3. Egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od momentu spełnienia wszystkich warunków wymienionych w ust. 1 i 2.

 

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Egzamin dyplomowy składany jest przed komisją w składzie:
  1. rektor lub upoważniona przez niego osoba, jako przewodniczący,
  2. kierujący pracą (promotor),
  3. recenzent pracy dyplomowej.
 3. Na wniosek studenta lub promotora złożony do dziekana najpóźniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu egzamin dyplomowy może być przeprowadzony jako egzamin otwarty.
 4. Przy wystawianiu oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną dla zajęć dydaktycznych kończących się oceną.
 5. Jeśli student uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną (2,0) lub bez usprawiedliwienia nie przystąpił do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, który jest terminem ostatecznym. Powtórny egzamin odbywa się nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty.
 6. Jeśli student nie zdał egzaminu dyplomowego w drugim terminie, tj. uzyskał z egzaminu dyplomowego ocenę niedostateczną (2,0) lub bez usprawiedliwienia nie przystąpił do tego egzaminu, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 7. Jeśli po zajściu sytuacji określonej w ust. 6 osoba skreślona z listy studentów złoży wniosek o wznowienie studiów, dziekan udzielając zgody na wznowienie studiów może wyznaczyć przedmioty do powtórzenia, uwzględniając w szczególności przebieg egzaminu dyplomowego i wyniki z całego toku studiów.

 

 1. Pracę dyplomową magisterską student wykonuje pod kierunkiem osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 2. Rada Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową magisterską osobę ze stopniem naukowym doktora.
 3. Pracę dyplomową licencjacką student wykonuje pod kierunkiem osoby z tytułem naukowym profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub stopniem naukowym doktora.
 4. Rada Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową licencjacką osobę z tytułem magistra lub równoważnym.

 

 1. Rada Wydziału określa szczegółowe zasady dotyczące realizacji prac dyplomowych.
 2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje nauczyciel akademicki kierujący pracą i recenzent.
 3. W przypadku, gdy recenzent wystawił ocenę negatywną, dziekan wydziału wyznacza drugiego recenzenta i gdy ocena drugiego recenzenta jest pozytywna, dziekan wydziału może zadecydować o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego.
 4. W przypadku, gdy praca dyplomowa została oceniona negatywnie, decyzję w sprawie dalszego toku realizacji seminarium dyplomowego i egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.

 

 1. Student składa pracę dyplomową w terminie określonym przez Dziekana, nie później jednak niż do końca ostatniego semestru studiów. Za datę końca semestru uznaje się ostatni dzień marca w przypadku semestru zimowego i ostatni dzień września w przypadku semestru letniego.
 2. Student składa pracę dyplomową w postaci wydruku oraz elektronicznie, zgodnie z zasadami składania prac dyplomowych przyjętymi w Uczelni.
 3. Uczelnia przekazuje prace dyplomowe do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na podstawie Ustawy.

 

 1. Student ostatniego roku studiów, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadku, gdy student nie może złożyć pracy dyplomowej w terminie z przyczyn związanych z osobą kierującą pracą, takich jak wyjazd lub choroba kierującego pracą, decyzję w sprawie dalszego toku realizacji seminarium dyplomowego i egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.
 3. Jeśli student nie może zaliczyć seminarium dyplomowego i złożyć pracy dyplomowej w terminie z innych przyczyn, może złożyć wniosek o powtórzenie seminarium dyplomowego. Wniosek o powtórzenie seminarium dyplomowego należy złożyć w terminie określonym do złożenia pracy dyplomowej.
 4. W przypadku studentów z niepełnosprawnością, dziekan może wyrazić zgodę na powtórzenie seminarium dyplomowego bez wnoszenia opłaty, pod warunkiem złożenia przez studenta wniosku, o którym mowa w ust. 3.
 5. Student ostatniego roku studiów, który złoży zaakceptowaną pracę dyplomową w terminie, zachowuje status studenta do dnia obrony.

 

 1. Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu przez studenta z egzaminu dyplomowego wyniku co najmniej dostatecznego.
 2. Ostatecznym wynikiem studiów jest suma następujących składników:
  1. ½ średnia ocen liczona zgodnie z §35 ust. 3,
  2. ¼ocena pracy dyplomowej,
  3. ¼ocena z egzaminu dyplomowego.
 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się wynik studiów na skali ocen określonej w § 35 ust. 1, ustalony na podstawie zaokrąglenia w sposób następujący:
 4. do 3,40 – dostateczny (3,0)
 5. powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus (3,5)
 6. powyżej 3,80 do 4,20 – dobry (4,0)
 7. powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus (4,5)
 8. powyżej 4,60 – bardzo dobry (5,0)
 9. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę wpisaną w dyplomie ukończenia studiów o jedną ocenę, jeżeli student uzyskał ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego w przypadku studiów drugiego stopnia i studiów pierwszego stopnia: ocenę bardzo dobrą z pracy dyplomowej i średnią ocenę liczoną zgodnie z §35 ust. 3, co najmniej dobrą w ciągu ostatniego roku studiów.

 

 

 

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Absolwent uczelni otrzymuje dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magistra, zależnie od poziomu kształcenia.
 4. W terminie 30dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta –ich odpis w języku obcym.

 

Odpłatność za studia

 1. Studia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie są płatne.
 2. Szczegółowe zasady odpłatności określa Zarządzanie Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach dotyczących porządku i organizacji studiów nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu decyduje Rektor na zasadach określonych przepisami Ustawy i Statutu.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego po jego przyjęciu.