„Czas na nowe kwalifikacje”

Projekt realizowany na terenie województwa wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy, Poddziałanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU UE WYNOSI: 1 890 999,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.11.2016r. – 30.06.2018r.

 

Formy wsparcia:


1. Indywidualne doradztwo psychologiczne

Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia kompetencji społecznej i poprawę kondycji psychicznej uczestników.

Zakres:

 1. przygotowanie wraz z doradcą zawodowym IPD – identyfikacja potrzeb uczestników pozostających bez zatrudnienia,
 2. doradztwo psych. w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, rozwiązywania problemów osobistych uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia oraz z zakresu równości szans i płci
  oraz zapobiegania dyskryminacji.

W wyniku udziału w doradztwie psychologicznym uczestnicy będą

 • znali swoje mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości,
 • wzmocnią kompetencje w co najmniej jednym obszarze spośród: komunikacja interpersonalna, asertywne zachowanie, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, co przyczyni się do zwiększenia ich aktywności zawodowej (podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji., poszukiwanie, podjęcie, utrzymanie zatrudnienia).

 

2. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia kompetencji związanych z poruszaniem się po rynku pracy

1) zostanie przygotowany wraz z doradcą zawodowym IPD – analiza posiadanych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie, zawód, dodatkowe certyfikaty, szkolenia, uprawnienia), przebiegu dotychczasowego doświadczenia zawodowego, stopnia oddalenia od rynku pracy, ustalenie problemu zawodowego, samopoznanie, zaplanowanie wspólnie z uczestnikiem ścieżki rozwoju zawodowego.

Plan będzie zawierać rodzaj wsparcia przy wejściu na rynek pracy-IPD (4h)

2 ) wsparcie w procesie poszukiwania pracy po odbyciu szkolenia zawodowego: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej pod konkretne ogłoszenie (4h)

3) prowadzenie warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy (IV grupy x 25 uczestników x 24h)

Zakres tematyczny:

 • 8h – metody aktywnego poszukiwania pracy,
 • 8h – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowa kwalifikacyjna,
 • 8h – autoprezentacja.

Warsztaty składać się będą z części teoretycznej w podziale na odrębne sesje tematyczne oraz ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy szkolenia poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy.

Warsztaty zakończą się wewnętrznym testem weryfikacyjnym poziom zdobytej wiedzy. W wyniku udziału w doradztwie indywidualnym  i grupowym uczestnicy będą znali swój potencjał zawodowy, ograniczenia i możliwości, wzmocnią kompetencje w obszarze poruszania się po rynku pracy: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy, efektywna autoprezentacja i kontakt z pracodawcą, co przyczyni się do zwiększenia ich aktywności zaw. (podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji, poszukiwanie, podjęcie, utrzymanie zatrudnienia).

3. Pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy udzielać będzie Uczestnikom projektu wsparcia w kontaktach z z zakładami pracy zatrudniającymi lub chcącymi zatrudniać pracowników, oraz przekazywać będzie inf. o wolnych miejscach pracy. Z uczestnikami projektu będą prowadzone rozmowy podczas których Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia, a także o możliwościach jej poszukiwania. W ramach prowadzonego pośrednictwa pracy negocjowane będą z pracodawcami warunki pracy dla przyszłych pracowników – Uczestników projektu oraz dobierane będą do konkretnych miejsc pracy zgodnie z IPD (kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami pracodawcy. W ramach pośrednictwa pracy Uczestnikom projektu przekazywane będą informacje o lokalnym rynku pracy, potrzebach kadrowych, tendencjach zatrudnienia, możliwościach podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, dynamice rozwoju lokalnego rynku pracy.

 

4. Szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szkolenia zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzące do podnoszenia / uzupełnienia / zmiany kwalifikacji  zawodowych i będą dotyczyć zawodów deficytowych: Szkolenia i kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończą się egzaminem  i uzyskaniem certyfikatu / dyplomu. Na każde ze szkoleń/ kwalifikacyjnych kursów zawodowych zostanie zorg. oddzielna rekrutacja. Planowane rodzaje szkoleń / kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • SPRZEDAWCA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • KURS NA OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI
 • KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

W RAMACH SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY:

 • stypendia za udział w szkoleniach  8,54 zł brutto za godzinę szkoleniową
 • catering
 • zwrot kosztów dojazdu, opieki nad dzieckiem/osobą zależną

5. Staże zawodowe

Zapewnimy:

 • trzymiesięczne staże zawodowe
 • stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto /miesiąc
 • opłacone badania lekarskie
 • ubezpieczenie NNW

6. Wsparcie mobilności geograficznej

Część Uczestników Projektu, którzy podejmą pracę powyżej 50km od miejsca zamieszkania otrzyma przez okres do 3 miesięcy wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazd.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

REALIZATORZY PROJEKTU

Projekt „Czas na nowe kwalifikacje” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie
nr RPWP.06.02.00-30-0005/15 zawartej pomiędzy Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych
i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 100 osób defaworyzowanych
na rynku pracy w wieku powyżej 29 roku życia, tj. 80 osób bezrobotnych i 20 osób
biernych zawodowych, będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 20os. w wieku 50+,10 osób niepełnosprawnych oraz 50os. o niskich kwalifikacjach zamieszkujących tereny wiejskie powiatu
wrzesińskiego (gmina wiejska: Kołaczkowo i gminy miejsko-wiejskie: Września, Nekla,
Pyzdry, Miłosław) w okresie 11.2016r. – 06.2018r. poprzez zapewnienie kompleksowego
i zindywidualizowanego  wsparcia zgodnego z wiedzą, doświadczeniem i zdolnościami prowadzącego
do wzrostu kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia oraz zwiększenia szans na stałe zatrudnienie.

GRUPA DOCELOWA:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby powyżej 29 roku życia zamieszkałe w rozumieniu KC
w województwie wielkopolskim w gminie wiejskiej  Kołaczkowo i gminie miejsko – wiejskiej : Września, Nekla, Pyzdry, Miłosław. W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne
(lub bierne zawodowo) defaworyzowane na rynku pracy – osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytania ofertowe:

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Deklaracja przystapienia do projektu
 4. Wzór zaswiadczenia z PUP o statusie os. bezrobotnej
 5. Oświadczenie os. bezrobotne niezarejestrowane w PUP i os. bierne zawodowe

Wnioski:

 • wkrótce

Inne:

Biuro projektu
ul. Katowicka 11/U20
61-131 Poznań

e-mail: czasnanowekwalifikacje@wssmia.edu.pl
tel.
733 490 998

Koordynator Projektu:
Danuta Światowa
e-mail: dswiatowa@wssmia.edu.pl
tel. 531 114 442[:]