Kwalifikacja cudzoziemców na studia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki następuje na podstawie dokumentów, takich jak: 
 1. Wypełnione PODANIE o przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na studia (PODANIE I STOPIEŃ, PODANIE II STOPIEŃ)
 2. UMOWA o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach (UMOWA I STOPIEŃ, UMOWA II STOPIEŃ).
 3. Pierwsza strona paszportu lub dowodu osobistego z danymi kandydata (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni).
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem (Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor, wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa. Kopia i oryginał do wglądu; na dokumentach wydanych na Ukrainie apostille nie jest wymagane)*.
 5. Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów w języku innym niż polski.
 6. 1 zdjęcie w formacie dowodowym – 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
 7. Kopia dokumentu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. Znajomość języka powinna być potwierdzona świadectwem ukończenia szkoły, świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia studiów lub certyfikatem. Istnieje możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z kandydatem w celu potwierdzenia umiejętności językowych. W przypadku braku ww. dokumentu lub znajomości języka polskiego – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez certyfikowaną jednostkę po przyjeździe do Polski.
 8. Dokument potwierdzający legalizację pobytu (wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzającego legalizację pobytu lub dokumentu potwierdzającego ubieganie się o legalizację pobytu.)
 9. Dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym).
 10. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
 11. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za legitymację (22 zł).
 12. Potwierdzenie opłaty czesnego za pierwszy rok studiów (do 30.10 lub przed otrzymaniem zaświadczenia o zakwalifikowaniu na studia).

 

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki są zobligowani do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:
 1. Bezpośrednią rozmowę z pracownikiem Uczelni mowy z kandydatem w celu potwierdzenia kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.
 2. Przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego  przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 3. Oświadczenie o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego po przyjeździe do Polski, z którego certyfikat należy złożyć najpóźniej do końca I semestru.

 

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,
 2. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji,
 3. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

 

 

*Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu z następujących państw: Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronne-dotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia