Stypendia

Pomoc materialna dla studentów

Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

w Warszawie

w roku akademickim 2021/2022 obejmuje:

 • stypendium Rektora,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Uczelni, codziennie od poniedziałku do piątku do dnia 15.10.2021 r. Studenci mogą również składać dokumenty za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Stypendium Rektora: 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku  (ZAŁĄCZNIK 1)

Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia  (ZAŁĄCZNIK 5 i ZAŁĄCZNIK 6)

 • Do wniosku student załącza dokumenty potwierdzające wszystkie uzyskane osiągnięcia,
 • Stypendium Rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku.

Stypendium socjalne:

Ubiegać się mogą o nie studenci, których dochód netto w gospodarstwie domowym

w roku 2020 nie przekroczył 1051,70 zł miesięcznie na osobę.

Świadczenia mogą otrzymywać studenci kształcący się na studiach pierwszego   i drugiego stopnia bez względu na wiek. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomogę tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez następujących członków rodziny:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku (ZAŁĄCZNIK 2)

Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia (ZAŁĄCZNIK 5 i ZAŁĄCZNIK 6)

Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych: 

Dla studentów wszystkich lat studiów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, niezależnie od dochodu studenta.

 • Stypendium przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku (ZAŁĄCZNIK 3),
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenia (ZAŁĄCZNIK 5 i ZAŁĄCZNIK 6) oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zapomogi:

Dla studentów wszystkich lat, którzy znaleźli się losowo, przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, pożar, utrata pracy).

 • Zapomoga przyznawana na podstawie złożonego wniosku (ZAŁĄCZNIK 4), nie częściej niż 2 razy w roku akademickim,
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie (ZAŁĄCZNIK 5 i ZAŁĄCZNIK 6), oraz uzasadnienie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację,
 • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

 

 

Podstawa prawna:

 • art. 86-95  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) – w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) – do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.
 • regulamin świadczeń dla studentów ustalany przez rektora w porozumieniu
  z samorządem studenckim,
 • § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358),
 • art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428) – do 31 października 2018 r.
 • § 1 pkt 1 oraz pkt 4 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497) – od 1 listopada 2018

 

Rekrutacja