A decision of the Ministry and the Presidium of the State Accreditation Committee

The decision of the Minister of Science and Higher Education
on giving
the Academy of International Relations and American Studies
powers of
running MA studies in Political Science.


Resolution No. 286/2004 of
the Presidium of the State Accreditation Committee
from 8th  April 2004
on the re-evaluation of the quality of education at the professional level
in the course subject of Political Science
ran in
the Academy of International Relations and American Studies
in Warsaw

§ 1
Działając na podstawie art. 38 ust.2 pkt.2 oraz art. 42 ust.1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz.385 z późniejszymi zmianami) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z przedstawioną przez Rektora dokumentacją i raportem Zespołu Oceniającego, a także po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych – w sprawie kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku “politologia” prowadzonym w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – wydaje ocenę

pozytywną

§ 2
W Uczelni zostały usunięte uchybienia wskazane w uzasadnieniu do Uchwały Nr 452/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. oraz Nr 18/9/2003 z dnia 11 września 2003 r. Obecnie Uczelnia spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 z późn. zm.). Ponadto wprowadzono zasadnicze zmiany w programie nauczania oraz złożono w MENiS statut celem jego zatwierdzenia.

§ 3
Następna ocena jakości kształcenia w wymienionej w § 1 jednostce powinna nastąpić w roku akademickim 2008/2009.

§ 4
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia uchwały.

§ 5
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
2. Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(-) Andrzej Jamiołkowski


Resolution No. 15/09/2006 of
the Presidium of the State Accreditation Committee
from 7th  September 2006
on the proposal of
the Academy of International Relations and American Studies of
a reconsideration of a case of granting
Department of Political Science
a permission to run the course subject
of Political Science
of MA studies

Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po rozpatrzeniu sprawy na wspólnym posiedzeniu Prezydium i Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych uchwala, co następuje:

§ 1
Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uznało, że wyjaśnienia i uzupełnienia przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2006 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzasadniają zmianę negatywnej opinii ustalonej Uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Nr 517/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. i pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie Wydziałowi Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie uprawnień do prowadzenia na kierunku “politologia” studiów drugiego stopnia

§ 2
Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu,
2. Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
(-) Zbigniew Marciniak